ALGEMENE VOORWAARDEN

Bram en Aagie evens werkende onder de handelsnamen Dagje De Rijp en Rondvaart De Rijp, Raadhuisstraat 21, 1484 EN, Graft, hierna te noemen Bram en Aagie:

Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten georganiseerd door Bram en Aagie onder de handelsnamen Dagje De Rijp en Rondvaart De Rijp en de opdrachtgever, de daaruit voortvloeiende leveringen, diensten en verbintenissen van welke aard dan ook. Dit voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.2. Door de opdrachtgever gehanteerde algemene of andere voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk geheel of gedeeltelijk door Bram en Aagie schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1A Entreebewijzen
Een ticket geeft toegang aan één persoon – tenzij duidelijk anders vermeld – met als uitzondering de “add-on” QR-codes. De add-ons bevatten de waarde zoals is bepaald door de organisatie. Elke QR-code is uniek; aanpassen of kopiëren is zinloos en in sommige gevallen strafbaar. Met de aanschaf van het ticket bent u akkoord gegaan met de Algemene Voorwaarden van de organisatie. Tickets blijven te allen tijde eigendom van Bram en Aagie. Wees verstandig en betaal nooit te veel voor een tweedehands ticket. Bram en Aagie is nooit aansprakelijk voor geleden schade bij koop en verkoop (op sites) van derden en daarbuiten.

Alleen de houder die bij de entree als eerste een toegangsbewijs met geldige barcode (indien vermeld) toont, krijgt toegang tot het evenement.

Bram en Aagie heeft het recht om het evenement te verplaatsen of te annuleren

U bent gebonden aan de huisregels die ter plekke op de evenements-locatie gelden en dient aanwijzingen van de organisator op te volgen.

Gekochte tickets worden niet retour genomen maar zijn niet persoonsgebonden.

Artikel 2 De totstandkoming van de overeenkomst
2.1. Alle prijsopgaven van Bram en Aagie en alle bedragen die door Bram en Aagie aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht, zijn inclusief BTW en in Euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of door partijen anders schriftelijk of mondeling is overeengekomen. Bram en Aagie behoudt zich jegens de opdrachtgever het recht voor om in voorkomende gevallen redelijke prijswijzigingen door te voeren.
2.2. De reservering is definitief vanaf het moment dat de betaling door Bram en Aagie is ontvangen of na wederzijdse goedkeuring van de offerte.
2.3. Na ontvangst van de reservering ontvangt de opdrachtgever een factuur welke tevens dient als bevestiging. Deze bevestiging is tevens het startbewijs. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het meenemen en overhandigen van de bevestiging bij het desbetreffende startpunt van het arrangement.

Artikel 3 Betalingsvoorwaarden
3.1. De opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening zijn betalingsverplichtingen na te komen binnen de termijn die op de factuur is vermeld of die schriftelijk en mondeling is overeengekomen. Indien een dergelijke termijn niet is vermeld of niet nader is overeengekomen, geschiedt de betaling door de opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum.
De opdrachtgever dient de betaling in ieder geval te hebben gedaan uiterlijk 48 uur voor de datum dat de overeenkomst door Bram en Aagie zal worden uitgevoerd ook al is de factuur gedateerd binnen de voornoemde 14 dagen voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze termijnen hebben te gelden als bepaalde termijnen in de zin van artikel 6:83a aanhef en onder a BW. Bij niet betaling binnen deze termijnen is de opdrachtgever derhalve zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is jegens Bram en Aagie van rechtswege in verzuim.
3.2. Betalingen door de opdrachtgever kunnen, afhankelijk van het arrangement, worden gedaan middels een bankoverschrijving en contante betaling.
3.3. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn de gezamenlijke opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor betaling van het volledige factuurbedrag.

Artikel 4 Annuleringen en tijdsoverschrijdingen
4.1. Na totstandkoming van de overeenkomst als omschreven in artikel 2.3. is de opdrachtgever bij voortijdige annulering c.q. wijziging tot 48 uur voor aanvang geen kosten verschuldigd.
4.2. Indien de opdrachtgever c.q. de door haar uitgenodigde personen niet en / of zonder voortijdige annulering op het met Bram en Aagie afgesproken tijdstip bij het startpunt aanwezig zijn, worden de door de opdrachtgever betaalde bedragen verbonden aan Dagje De Rijp / Rondvaart De Rijp en zoals vermeld op de door de opdrachtgever ontvangen factuur niet aan de opdrachtgever geretourneerd.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1. Bram en Aagie sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst waaronder begrepen schade en/of letsel berokkend aan de opdrachtgever c.q. aan de door haar uitgenodigde of anderszins aanwezige personen die deelnemen aan de door Bram en Aagie georganiseerde activiteiten. Bram en Aagie sluit tevens iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst , uitgevoerd door derden. De opdrachtgever vrijwaart te dier zake Bram en Aagie volledig en onvoorwaardelijk.
5.2. Mocht, onverminderd het bepaalde in artikel 5.1., enige aansprakelijkheid van Bram en Aagie (in rechte) worden vastgesteld, dan beperkt zich het schadebedrag tot het bedrag dat te dier zake door de verzekeringsmaatschappij wordt vastgesteld en uitgekeerd.
5.3. De opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor de door haar c.q. voor de door haar uitgenodigde of anderszins aanwezige personen die deelnemen aan de door Bram en Aagie georganiseerde arrangementen zoals veroorzaakte schade aan eigendommen van Bram en Aagie dan wel aan eigendommen van derden.
5.4. De aanwijzingen van Bram en Aagie c.q. van haar medewerkers en/of door haar ingeschakelde derden dienen door de opdrachtgever c.q. door de haar uitgenodigde of anderszins aanwezige personen die deelnemen aan de door Bram en Aagie georganiseerde activiteiten stipt en zonder uitstel te worden opgevolgd.

Artikel 6 Reclames en klachtentermijn
6.1. Reclames met betrekking tot factuurbedragen en/of de door Bram en Aagie geleverde diensten dienen respectievelijk schriftelijk aan Bram en Aagie kenbaar te worden gemaakt binnen 7 dagen na de verzenddatum van de factuur dan wel binnen 7 dagen na de dag dat de activiteit heeft plaatsgevonden, zulks met een duidelijke en gespecificeerde opgave van de klachten, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht een en ander te hebben aanvaard.
6.2. Reclames als in het vorige lid van dit artikel genoemd, geven de opdrachtgever niet het recht jegens Bram en Aagie de voldoening van haar verplichting op te schorten c.q. een beroep jegens Bram en Aagie op verrekening te doen.

Artikel 7 Wijziging en ontbinding van de overeenkomst.
7.1. Een wijziging in de overeenkomst tussen Bram en Aagie en de opdrachtgever komt slechts tot stand na gezamenlijk overleg en overeenstemming.
7.2. Bram en Aagie is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden wanneer:
– de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor de opdrachtgever voortvloeit uit de overeenkomst met Bram en Aagie;
– de opdrachtgever in staat van faillissement of surséance van betaling wordt verklaard of wordt toegelaten tot de regeling Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;
– Bram en Aagie naar haar oordeel voldoende redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de opdrachtgever tijdig aan zijn verplichtingen te voldoen;
7.3. Door de ontbinding worden alle vorderingen van Bram en Aagie op de opdrachtgever direct opeisbaar zonder enige verplichting tot schadevergoeding door Bram en Aagie en onverminderd de aan Bram en Aagie verder toekomende rechten, waaronder begrepen het recht van Bram en Aagie schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen.

Artikel 8 Catering-voorwaarden
8.1 Bram en Aagie houdt zich het recht voor bij de arrangementen de koffie en thee naar gelieven ter plekke te wijziging in andere dranken zoals sap en fris onder het lage Btw-tarief. Water wordt niet doorberekend.
8.2 Bij onze catering-arrangementen verwachten wij zelfredzaamheid van de opdrachtgever. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de bevestiging of factuur, verzorgd u zelf de bediening of helpt u mee.

Artikel 9 Portretrecht
10.1 De opdrachtgever geeft Bram en Aagie bij aanvang van- en tijdens de besproken activiteit toestemming foto’s te maken voor marketingdoeleinden en mag deze plaatsen op bijvoorbeeld Facebook en website. Bram en Aagie zal vooraf mondeling toestemming vragen. Mocht u het hier (achteraf) niet mee eens zijn dan wordt de desbetreffende foto uiteraard verwijderd. Wij respecteren uw privacy.

PRICVACYVERKLARING

Jaap Klaver is de Functionaris Gegevensbescherming van Bram en Aagie (verder te noemen Bram en Aagie), waaronder zijn gedopneerd de handelsnamen Dagje De Rijp en Rondvaart De Rijp. Hij is te bereiken via info@dagjederijp.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bram en Aagie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnr.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dagjederijp.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bram en Aagie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– De bevestiging en factuur op te kunnen maken

Geautomatiseerde besluitvorming
Bram en Aagie neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bram en Aagie) tussen zit. Bram en Aagie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Outlook, Word en Excell, WordPress

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bram en Aagie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Facturen, bevestigingen en email.
De persoonsgegevens, welke verkregen zijn door bovenstaande, zullen bewaard blijven gedurende 7 jaar zoals de Belastingwet dit voorschrijft.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bram en Aagie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bram en Aagie gebruikt geen cookies op haar websites.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@dagjederijp.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Bram en Aagie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

B|ram en Aagie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bram en Aagie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@dagjederijp.nl